Parabol

Parabol får efter tillstånd endast monteras på golvet/marken på balkongen/uteplatsen, exempelvis i en stång i en betongklump. Parabolen ska monteras på ett fackmannamässigt och säkert sätt och får inte sticka ut utanför balkongen. Den får inte skymma omkringboende grannars utsikt. Det är inte tillåtet att montera något genom att borra hål eller spika i någon del av huset (ex vis fasad, balkongräcke, golv, tak, i fönster-eller dörrkarm eller på ytter- eller innervägg).

Ansvar

Hyresgästen ansvarar för att monteringen sker på ett säkert sätt samt ansvarar för eventuella skador som kan orsakas av parabolen, inklusive eventuella personskador. Hyresgästen ansvarar för kostnader som uppstår för återställning vid nedmontering av parabol.

Tillstånd

Innan parabolen monteras ska hyresvärden kontaktas för godkännande av föreslagen montering och placering. Detta görs genom att hyresgästen fyller i och skickar in nedanstående ansökan.

 

Här finns blanketten som ska fyllas i och skickas in till oss för att få tillstånd att sätta upp en parabol.

Blanketten skickas sedan till antingen info@akkaegendom.se eller postas till
Akka Egendom
Box 55663
102 15 Stockholm